За проекта / About the project

 „Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и Манчини)“ 

Резюме на проекта

Въпреки положителната роля на българските медии в процеса на демократична трансформация, през последните години негативните тенденции в тях рязко се засилиха. Кои са причините за този лъкатушещ курс? Какви трябва да бъдат медиите? Каква журналистика искат българите? Отговорите на тези въпроси ще бъдат търсени в настоящия проект, който има интердисциплинарен характер (медиазнание, политология, социология). Изследователският екип е съставен от изявени медийни изследователи и амбициозни студенти, бенефициент е ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Проектът иска да постави българския медиен модел и журналистическата култура като негова съставна част на географската карта на сравнителните изследвания на световните медийни системи. Този тип изследвания са почти непознати в българското медиазнание. За изходна точка ще послужат прословутите „три модела“ на отношенията медии – политика на Hallin и Mancini (2004): средиземноморски (поляризирано-плуралистичен), северно- централноевропейски (демократично-корпоратистки) и северноатлантически (либерален). Те ще бъдат критично преосмислени в светлината на развитието им през последните 15 г. и с оглед на българските специфики.

Проектът има три подцели:

 1. Изследване на взаимодействията на българската медийна система (актьори, вътрешни процеси, външни взаимодействия - с политиката, икономиката и социокултурната сфера), с отчитане и на историческите влияния, когато това е релевантно за разбиране на съвременните процеси.
 2. Изследване на журналистическата култура като фундамент на медийната система.
 3. Формулиране на препоръки за медийни политики, журналистическо обучение и медийна грамотност.

Основната хипотеза гласи, че българският медиен модел е хибриден; той се развива в пресечното поле между средиземноморския и либералния модел. Със спецификите си обаче се доближава до онези медийни системи в Източна Европа, но и Латинска Америка например, които се характеризират със „завладени медии“, респ. „завладян либерализъм“ (Mungiu-Puppidi 2013; Guerrero, Marquez-Ramirez 2014). Въз основа на налични изследвания можe да бъде формулирана и втората хипотеза: журналистическата култура е много повече поданическа, отколкото гражданска.

Основни методи:

 1. Кабинетно проучване на наличната научна литература, публикации в медиите, статистически източници и др.
 2. Количествено социологическо проучване за представите на хората за ролята на медиите.
 3. Качествени емпирични изследвания с медийни актьори.
 4. Контент анализ на български вестници в периода 1894-2019 г. с цел „осветляване“ на медийните и публичните рефлексии за ролята на журналистиката в обществото.
 5. Анализ на медии в интернет със същия акцент.

Проектът ще зададе нова концептуална рамка за изследване на медийния модел в България и ще отговори на въпроса дали той може да бъде причислен към някоя от утвърдените международни типологизации или трябва да говорим за специфичен „български“ модел с оглед на посткомунистическия преход и особеностите на региона. Очакваме дейностите по проекта да предизвикат интерес не само сред научните кръгове, но и сред заинтересованите студенти във ВТУ, както и сред по-широката общественост.

Литература

Hallin, Daniel C.; Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. ‎Cambridge University Press.

Mungiu-Pippidi, A. (2013). Freedom without impartiality: The vicious circle of media capture. In Media transformations in the post-communist world: Eastern Europe’s tortured path to change. Gross, P., Jakubowicz, K. (Eds.). Lanham, MD: Lexington, pp. 33–47.

Guerrero, M. A., Márquez-Ramírez, M. (2014). Media systems and communication policies in Latin America. London: Palgrave Macmillan.

 The Media System and Journalistic Culture in Bulgaria (Research carried out in the Light of the Three Models of Media – Politics relations of Hallin and Mancini) 

Abstract of the project

The Bulgarian media has played a positive role in the process of democratic transformations in the country, however in recent years the negative trends in the media field have increased. What are the reasons for such deplorable development? What kind of media and media system should be established in Bulgaria? What type of journalism do Bulgarians want to see evolving? The interdisciplinary project titled “The media system and journalistic culture in Bulgaria (research carried out in the light of the three models of media - politics relations of Hallin and Mancini)” takes the task to find the proper answers to these fundamental issues combining approaches from media studies, political science and sociology. In order to accomplish our complex and highly relevant goals we have set up an interdisciplinary research team comprising eminent media researchers and ambitious students under the aegis of “St. Cyril and St. Methodius" University of Veliko Tarnovo which is the beneficiary of the project.

The main objective of this forward-looking undertaking is to place the Bulgarian media model and the Bulgarian journalistic culture being its integral part on the geographical map of the comparative studies of the world media systems. From the outset we wish to point out that such type of research is almost unknown in the Bulgarian media science. The starting point will be the well-known "three models" theory of media - politics relations of Hallin and Mancini (2004): Mediterranean or Polarized Pluralist Model, North/Central Europe or Democratic Corporatist Model and North Atlantic or Liberal Model. Existing models will be critically assessed against the background of their development and differentiation over the last 15 years. In this process the specific features of the Bulgarian media will be identified and analyzed.

The project pursues three goals:

 1. Exploration of the internal and external interactions of the Bulgarian media system (actors, internal processes, external interactions - with politics, economy and the socio-cultural sphere), considering also historical impacts when they are of relevance for the clearer understanding of contemporary processes.
 2. Exploration of the journalistic culture as the basis of the media system.
 3. Formulation of recommendations for the creation of specific media policies, for journalistic training and media literacy purposes.

The main hypothesis of our study is that the Bulgarian media model is a hybrid media model; it develops at the intersection of the Mediterranean and the Liberal model. However, judging by its specific features, the Bulgarian media model shows close similarities not only to the media systems in Eastern Europe, but also to the Latin America's model, for instance, more precisely to the one which is described by some experts as "captured media," respectively, "captured liberalism" (Mungiu-Puppidi 2013; Guerrero, Marquez-Ramirez 2014). Depending on data available a second hypothesis can be formulated: journalistic culture is much more submissive than civic one.

Basic methods of research:

 1. In-depth study of the available scientific literature, media publications, statistical sources, etc.
 2. Quantitative sociological survey of people's perceptions of the role of media in society.
 3. Qualitative empirical research of media actors.
 4. Content analysis of the Bulgarian newspapers during the period 1894 - 2019 in order to "illuminate" the public about the media and public reflections on the role of journalism in society.
 5. Media analysis of the Internet and the Internet content with the same focus.

The project will create a new conceptual framework for the study of the media model in Bulgaria. It will strive to answer the question whether the Bulgarian media model can be assigned to one of the established international typologies or whether we should speak about a specific "Bulgarian" model in view of the post-communist transition and the peculiarities of the region. We expect the project activities to attract the interest not only of the scientific community, but also of the young scholars and the VTU students in particular, as well as of the public at large.

Bibliography

Hallin, Daniel C.; Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. ‎Cambridge University Press.

Mungiu-Pippidi, A. (2013). Freedom without impartiality: The vicious circle of media capture. In Media transformations in the post-communist world: Eastern Europe’s tortured path to change. Gross, P., Jakubowicz, K. (Eds.). Lanham, MD: Lexington, pp. 33–47.

Guerrero, M. A., Márquez-Ramírez, M. (2014). Media systems and communication policies in Latin America. London: Palgrave Macmillan.

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации